Textos Legals Versió 1 03-2018

Avís legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)", posem al seu coneixement la següent informació :

PAÑO FRUITS, S.L. [d’ara endavant PAÑO FRUÏTS, S.L.], és el titular del portal Web pano.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: Av. Montblanc, 28 – 43460 Alcover, NIF B43465533, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 1199, Foli 28, Full T-12903, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a cavalle2@fruits-pano.com.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per PAÑO FRUÏTS, S.L., en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"

PAÑO FRUÏTS, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i PAÑO FRUÏTS, S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de pano.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web pano.cat com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. PAÑO FRUÏTS, S.L. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

PAÑO FRUÏTS, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, PAÑO FRUÏTS, S.L. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

PAÑO FRUÏTS, S.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que PAÑO FRUÏTS, S.L. realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de PAÑO FRUÏTS, S.L. .

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de PAÑO FRUÏTS, S.L. i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de PAÑO FRUÏTS, S.L. .

3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per PAÑO FRUÏTS, S.L. . En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de PAÑO FRUÏTS, S.L., no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page" pano.cat.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de PAÑO FRUÏTS, S.L., estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de PAÑO FRUÏTS, S.L. .

Textos Legals Versió 1 03-2018

Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de PAÑO FRUÏTS, S.L. [d’ara endavant PAÑO FRUÏTS, S.L], amb domicili social al Av. Montblanc, 28 43460 Alcover, NIF B43465533, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 1199, Foli 28, Full T12903, Inscripció 1ª, E-mail cavalle2@fruits-pano.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix PAÑO FRUÏTS, S.L.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça cavalle2@fruits-pano.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Av. de Montblanc, 28 - 43460 Alcover NIF: B43465533, o bé enviant-ho per correu electrònic a cavalle2@fruits-pano.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PAÑO FRUÏTS, S.L. està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de pano.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

PAÑO FRUÏTS, S.L. considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, PAÑO FRUÏTS, S.L. .

informa :

1-Titularitat dels Tractaments

PAÑO FRUÏTS, S.L. amb domicili social a: Av. de Montblanc, 28 - 43460 ALCOVER, és titular de diferents tractaments. En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

2-Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] té com a principals característiques :

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers, consisteixen en:

a. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web pano.cat.

b. Resoldre les qüestions formulades

c. i remetre'ls informació les nostres ofertes de productes i serveis del portal titularitat de PAÑO FRUÏTS, S.L. .

2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent.

2.3-Base jurídica - Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè PAÑO FRUÏTS, S.L., trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.
Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça pd@pano.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3-Mesures de Seguretat

PAÑO FRUÏTS, S.L., ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes.

4-Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de, PAÑO FRUÏTS, S.L., podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.
Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: cavalle2@fruits-pano.com

- comunicació per escrit dirigida a : PAÑO FRUÏTS, S.L., Av. de Montblanc, 28 43460 ALCOVER (Tarragona)

PAÑO FRUÏTS, S.L., procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conforme a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides als nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

PAÑO FRUÏTS, S.L., procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5-Canvi de Normativa

PAÑO FRUÏTS, S.L., es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: cavalle2@fruits-pano.com.

Textos Legals Versió 2 05-2020

Política de Cookies

El domini pano.cat utilitza procediments automàtics de recollida "Cookies" per reunir informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta, domini ISSP, etc. Tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les "Cookies", ens ajuden a adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals.

Que són les cookies?

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer. El conjunt de "Cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web permetent-nos així personalitzar fins a cert punt la navegació de cada usuari per la nostra web. Les "Cookies" actualment són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i utilització de la nostra web.

Recordeu que les "Cookies" no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors i millorar la navegabilitat del nostre lloc web proporcionant una millor experiència.

S’utilitzen Cookies per:
· Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.
· Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.
· Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
· Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu per al que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

- Requerides: són aquelles estrictament necessàries i imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina web. Normalment es generen quan l'usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s'utilitza per a identificar en el lloc web amb els següents objectius:
        + Mantenen a l'usuari identificat de manera que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir a la mateixa pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar.
        + Comprovar si l'usuari aquest autoritzat per a accedir a certs serveis o zones del lloc web.

- De preferència: Permeten registrar en el lloc web tota aquella informació relacionada amb la forma en què es comporta la web o el seu aspecte, com per exemple l'idioma o la regió on es troba.

- Estadístiques / analítiques: S'utilitzen per a analitzar i millorar l'experiència de navegació, optimitzar el funcionament del lloc web, i veure com interactuen els visitants, mitjançant la recopilació i notificació d'informació normalment de manera anònima, encara que a vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca a l'usuari per a obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

- De màrqueting: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
        + Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats en el lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix sense identificar-se expressament.
        + Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.

- De geolocalització: Aquestes cookies s'utilitzen per a esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari que accedeix a un servei del lloc web, per a poder oferir continguts o serveis adequats a la seva localització.

Privacitat adequada / Gestió de cookies:

Per a més informació sobre la configuració apropiada de les cookies i les opcions d'activació, restricció i / o inhabilitació s'ha d'acudir a la secció d'ajuda del seu navegador per conèixer més:


L'usuari ha de saber que al desactivar les Cookies, algunes de les funcionalitats i serveis poden quedar inhabilitats o tenir un comportament diferent a l'esperat, com per exemple, romandre identificat, mantenir les compres a la cistella, la seva localització, etc. entre d'altres i que es degradi notablement la seva navegació.

Actualització de la Política de cookies

El responsable de tractament pot modificar aquesta Política de cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades.

Els informem que PAÑO FRUÏTS, S.L. , en el seu domini pano.cat no utilitza cap mena de "cookie", per al tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

El seu consentiment s'aplica als següents dominis: pano.catProveïdor Nom de la "Cookie" Caducitat Propòsit
COOKIES ESTRICTAMENT NECESSÀRIES
pano.cat cookie_consent_level 1 any Stores the user's cookie consent state for the current domain
COOKIES DE ESTADÍSTICA
Google __utm.gif Session Google Analytics Tracking Code that logs details about the visitor's browser and computer.
Google __utma 2 anys Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
Google __utmb 1 dia Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
Google __utmc Session Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
Google __utmt 1 dia Used to throttle the speed of requests to the server.
Google __utmz 6 mesos Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.


Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.


CONTACTE

Telèfon: +34 977 84 61 52
Fax: +34 977 76 05 22

Email: cavalle2@fruits-pano.com

C/ Levante 26-27
Pol. Ind. Roques Roges
E43460 - ALCOVER
DE DILLUNS A DIVENDRES
8h a 18h